Gizlilik Politikası

http://munobaby.com , kayýtlý Üyelerinden topladýðý bilgilerin kullanýmý ile ilgili politikasý ve Üyelerin sahip olduðu haklar, aþaðýda sýralanmýþtýr:


1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile http://munobaby.com ve iþtirakleri dýþýndaki kuruluþlara daðýtýlarak reklam, tanýtým, pazarlama yapmak amacýyla kullanýlmayacaktýr.
2. Bize verdiðiniz üyelik bilgileri ve kiþisel bilgiler, sizin onayýnýz dýþýnda diðer üyelere açýlmayacaktýr. Ancak bu bilgiler, firmamýzýn kendi bünyesinde müþteri profili belirlemek amacýyla kullanýlmaktadýr.
3. Sisteme girdiðiniz tüm bilgilere sadece siz ulaþabilir ve bunlarý sadece siz deðiþtirebilirsiniz. Bir baþka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaþmasý ve bunlarý deðiþtirmesi mümkün deðildir.
4. Kayýt esnasýnda sizden istenen kiþisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceðiniz bilgiler varsa, bu alanlarý doldurmak veya iþaretlemek zorunda deðilsiniz.
5. Sitemizden yaptýðýnýz alýþverþlerde vermiþ olduðunuz kredi kartý bilgileri kesinlikle tarafýmýzdan kayýt altýna alýnmamaktadýr.

Bu ilkeler ile kiþisel haklarýnýz bizim tarafýmýzdan teminat altýna alýnmýþtýr.


Þirketimizin Güvenlik Politikasý gereði;

Müþterilerimizin güvenli bir þekilde, rahatça alýþveriþ yapabilmelerini saðlamak için en geliþmiþ güvenlik sistemlerini kullanmaktadýr.

Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kartý bilgileriniz üçüncü þahýslarýn gözünden ve müdahalesinden korunmaktadýr. Sipariþ iþlemlerinin bütün aþamasýnda tüm bilgi alýþveriþi SSL güvencesi altýndadýr ve tüm veri akýþý þifreli olarak yapýlmaktadýr. Bu, pratik olarak kýrýlmasý mümkün olmayan bir þifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde sitemize verdiðiniz kredi kartý bilgileriniz þifrelenerek bankaya gönderilir ve bu iþlem sýrasýnda bu bilgilere bizlerin dahi ulaþabilmesi mümkün deðildir.

http://munobaby.com hiçbir müþterisinin kredi kartý bilgilerini sisteminde saklamamaktadýr. Bu sebepten dolayý kendi kredi kartý güvenliðiniz için, her sipariþ oluþturma aþamasýnda kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.